Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

De volgende termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

Ondernemer – de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit, met de volgende identiteit:

Better skin clinic
Postadres: Laan van Westroijen 10, 4003 AZ Tiel
E-mailadres: info@betterskinclinic.nl
Telefoonnummer: 06-389 444 77
KVK-nummer: 86150561
BTW-nummer: NL004198709B79
Aangesloten bij beroepsvereniging: NVH en KP
Beroepstitel: Huidtherapeut, uitgegeven in: Nederland

Consument – de koper die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.

Partijen – de ondernemer en de consument.

Aanbod – de producten, diensten of de digitale inhoud of dienst die de ondernemer aanbiedt ter verkoop aan de consument.

Aankoop – het product, de dienst, of de digitale inhoud of digitale dienst dat door middel van de koopovereenkomst wordt gekocht door de consument van de ondernemer.

Bedenktijd – de termijn waarbinnen de consument herroepingsrecht heeft.

Dag – kalenderdag.

Herroepingsrecht – het recht voor de consument om de koop binnen de bedenktijd te ontbinden.

Koopovereenkomst – de totstandkoming van een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verbindt een zaak te geven en de consument zich verbindt voor deze zaak een koopprijs te betalen.

Koop op afstand – een koopovereenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van de ondernemer en de consument en waarbij enkel gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.


Artikel 2 – Toepasselijkheid
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tot stand gekomen koopovereenkomsten op afstand tussen de ondernemer en de consument.
 • Voor het sluiten van de koopovereenkomst worden de algemene voorwaarden beschikbaar gesteld aan de consument op dusdanige wijze dat deze opgeslagen kunnen worden door de consument.
 • Indien voorts aanvullende of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn op de koopovereenkomst, worden deze op dezelfde wijze verschaft aan de consument.
 • In het geval van tegenstrijdige aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn de voor de consument meest gunstige voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 – Koopovereenkomst
 • De koopovereenkomst op afstand komt tot stand door aanbod van de ondernemer en aanvaarding van dit aanbod door de consument.
 • Het aanbod wordt door de ondernemer volledig en waarheidsgetrouw omschreven, inclusief bijbehorende voorwaarden.
 • De ondernemer brengt de consument op de hoogte van zijn aanvaarding van het aanbod toebehorende rechten en plichten.
 • De ondernemer vermeldt bij het aanbod, en uiterlijk aan het begin van het bestelproces, duidelijk en leesbaar of er beperkingen gelden voor de levering en welke betaalmiddelen worden aanvaard.
 • Bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt de ondernemer de consument op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende informatie: de identiteit, het postadres en bezoekadres, het telefoonnummer en het emailadres van de ondernemer. De voornaamste kenmerken van de aankoop. De prijs van de aankoop. De wijze van betaling en levering. Het klachtenafhandelingsbeleid van de ondernemer.

Artikel 4 – Herroepingsrecht
 • De consument heeft vanaf het sluiten van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen.
 • De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument het product heeft ontvangen.
 • Indien de aankoop uit meerdere producten bestaat, gaat de bedenktijd in op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen.
 • Het bovenstaande blijft onverlet van toepassing indien het product door een door de consument aangewezen derde wordt ontvangen.

Artikel 5 – Ontbinding
 • Indien de consument herroepingsrecht heeft, binnen de bedenktijd gebruikt maakt van dit recht, het product ongebruikt is en de ondernemer hierover op de hoogte heeft gebracht middels het verzenden van een email naar: info@betterskinclinic.nl, wordt de overeenkomst tussen de partijen ontbonden.
 • Door ontbinding van de koopovereenkomst worden van rechtswege alle aanvullende overeenkomsten alsmede ontbonden.
 • Na ontbinding vergoedt de ondernemer onverwijld, doch binnen 14 dagen na ontvangst van het in lid 1 van dit artikel genoemde, alle van de consument ontvangen betalingen met inbegrip van de leveringskosten naar verhouding van het deel van de overeenkomst dat wordt ontbonden.
 • Indien de aankoop reeds is geleverd of ter levering is verstuurd, zendt de consument na ontbinding onverwijld, doch binnen 14 dagen na het uitbrengen van de in lid 1 van dit artikel genoemde mededeling, de aankoop in goede staat terug of overhandigt deze aan de ondernemer of een door de ondernemer aangewezen persoon.
 • De kosten voor het terugzenden van de aankoop komen voor rekening van de consument.
 • De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de aankoop als hij de aankoop meer of anders dan noodzakelijk heeft gebruikt dan ter vaststelling van de aard, kenmerken en werking van de aankoop.

Artikel 6 – Betaling
 • Tot het moment dat de betaling door de consument is voldaan, kan de consument geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
 • Als een betaling achteraf plaatsvindt, dient deze door de consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktijd, of ingeval er geen bedenktijd van toepassing is, na het sluiten van de overeenkomst.
 • De ondernemer kan enkel in het voordeel van de consument afwijken van de wettelijk bepaalde hoogte van de wettelijke rente en incassokosten over de uitstaande betaling.

Artikel 7 – Levering
 • De ondernemer draagt zorg voor het leveren van de aankoop op een zorgvuldige wijze, op de locatie die de consument heeft aangegeven als afleveradres.
 • Het aan levering toebehorende risico berust bij de ondernemer tot het moment van aflevering bij de consument of een door de consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 • De consument dient zorg te dragen dat de levering tijdig kan plaatsvinden.
 • Levering vindt onverwijld, doch binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst plaats, tenzij een andere levertijd is overeengekomen en/of bij het aanbod is vermeld.
 • Indien de overeengekomen levertijd wordt overschreden, is de consument bevoegd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 • In het geval dat er sprake is van ontbinding overeenkomstig het voorgaande lid, en de aankoopprijs reeds geheel of gedeeltelijk is betaald door de consument, betaalt de ondernemer het betaald bedrag onverwijld terug.

Artikel 8 – Klachten en Geschillen
 • Op iedere overeenkomst tussen de partijen is het Nederlands recht van toepassing.|
 • De ondernemer beschikt over een voor de consument toegankelijke klachtafhandelingsprocedure.
 • Indien de consument een klacht heeft, dient deze klacht onverwijld en duidelijk omschreven aan de ondernemer kenbaar gemaakt te worden.
 • De ondernemer geeft reactie op klachten binnen 14 dagen.
 • In het geval van een onoplosbare klacht kan deze tevens worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
Better skin clinic
Laan van Westroijen 10
4003 AZ Tiel

WhatsApp: 06-389 444 77

KVK nr. 86150561
Btw nr. NL004198709B79
In winkelwagen geplaatst
X
Ik wil bestellenIk wil verder winkelen
Maak een afspraak